كمك به ديگران   

بنام خدا

سلام

اسلام درشيوه های خاص خوددرزمينه تعليم وتربيت می كوشدكه انسانهادريك سطح عالی ازانديشه وعمل قراربگيرند.برنامه اسلام آنست كه هركس سعی كندتاقدرتمندوتواناگرددوهميشه دست دهنده داشته باشدنه دست گيرنده ودرعين حال كه افرادتوانمندجامعه رابه احسان ونيكوكاری درحق ديگران ترغيب وتشويق می كندوآنان راامربه احسان وخوبی درباره محرومان وبينوايان می نمايدمردم فقيررانيزبه عفت وبلندنظری وغنای نفس فرامی خواند.بديهی است كه اين شيوه انسانهاوجامعه هارابه صورت فعال وپوياومبتكردرمی آورديعنی درجامعه اسلامی هرفردی درصددآن است كه استعدادخدادادش رابه كارگيردوابتكاروخلاقيت نشان دهدوضمن توانمندساختن خويش ازمازاددرآمدش وازفضل ثروت حلالش درجبران كسری های زندگی محرومان ونيازهای ديگرجامعه بكوشد .

اسلام نقش احسان وخوبی رادرازميان بردن دشمنی هاكدورت هاوبرخوردهای خصومت آميزبيان ميداردودراين ميان ارزش انديشه سالم وروح احسان وخدمتگزاری كسانی راكه دستشان خالی است وعملادرمورداحسان وانجام اعمال خيرنمی تواننداقدام كنندموردغفلت قرارنداده است .يعنی روحيه اين كارراداشتن نيزبرای افرادی كه دستشان خالی است همانندنيكوكاري است.

اسلام بافضيلت بخشيدن به كسی كه علاوه برتوانمندساختن خودازراه مشروع وحلال به جبران كسری وتامين كمبودهای افرادجامعه اش اقدام می كندودست بخشنده ای داردوپائين شمردن دست گيرنده كه خودراسربارجامعه كرده است عملاانسانهارادرسطحی عالی ازتفكروعمل قرارداده است.

آيابه نظرشمااين تعليم باعث آن نميشودكه عفت عزت وغنای نفس دروجودانسانها پرورش پيداكندوميزان شخصيت افرادوشئون انسانی آنان بالاتربرود؟

امام صادق ميفرمايند:احسان همانندنامش نيكووزيباست وهيچ چيزبه فضل وخوبی وزيبائی احسان نيست جزپاداش آن .اين طورنيست كه هركس دوست داشته باشدويااگرقدرت وتوانائی داشت توفيق وفرصت انجام آنراپيداكندپس هرگاه علاقه قدرت وتوفيق دريكجاجمع شدندحتماهمه مقدمات خوشبختی فراهم شده است .

اينراهم بدانيدكه درفرهنگ اسلامی اين معنی مانندبسياری مسائل ديگرجنبه بده بستانی داردوطبيعی است كسی كه به مردم احسان ونيكوئی می كند متقابلا ازآنان احسان وخوبی می بيند وبارعايت اصل احسان وخوبی متقابل زندگی اجتماعی انسانهاوضع ايده آل پيدامی كندواشخاص به سوی كمال مطلوب حركت می كنند.

ان نكته رانيزبگويم اسلام دين اعتدال وميانه روی است وازهرگونه افراط وتفريط دور ميباشد.احسان وخوبی نيزكه يك مسئله اخلاقی اجتماعی است ازاين قانون كلی مستثنی نيست بنابراين درجامعه افرادی وجوددارندكه سزاواراحسان ونيكوئی نيستندوانسان بايدازضايع شدن اين عمل جلوگيری كند.از آجمله افرادناسپاس می باشند.

اين مطلب راهم ناگفته نگذاريم كه برخی اعمال احسان وخوبی راازميان می بردوآنراپاطل وپوچ می كندمثل منت گذاشتن ورياوخودنمائی .

پس عزيزجان برادر:

احسان ونيكی بدون منت وريارابه افرادنيازمندفراموش مكن.

ياعلی  

لینک
پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک

   آشتی دادن ديگران   

بنام خدا

سلام

زندگی انسانهابطوركلی،خالی ازنوعی درگيری ،رنجش وكدورت نيست .گاهی درجامعه بشری دراثرتعارض منافع ،بالابودن سطح انتظارات ،توقعات ،بی توجهی به حقوق محترم اشخاص ،كوتاهی درانجام وظايف وبالاخره تفاوت درخلق وخوی ،اختلاف ودشمنی بوجودمی آيد.واحيانآبرخی انسانهاپرحوصله ،باگذشت وديررنج هستندوبه عكس برخی ديگركم حوصله ،بی گذشت وزودرنج می باشند.پس پيدايش كدورت ونزاع وكشمكش درزندگی اجتماعی مردم امری است طبيعی .

اسلام درتعاليم اجتماعی خودمی كوشدانسانهادربرابر اينگونه جريانات ورويدادهای جامعه شان بی تفاوت نباشندبلكه درچهارچوب تعليم وتربيت اسلامی سعی براين شده كه حس خيرخواهی واصلاح طلبی دروجودمردم پرورش داده شودودائمآدرايجادصلح وصفاورفع عداوت هاوكدورت هاتلاش به عمل آيد.حتی ازنظررسول خداايجادآشتی ميان دونفرانسان كه باهم قهرندازهمه نمازهاوروزه های مستحبی بهتروبافضيلت تراست .

دراهميت آشتی دادن همين بس كه دروغ گفتن  دراين راه نه تنها گناه نيست بلكه پسنديده هم می باشد.

پس ای عزيز جان برادر:

اگر كسانی راسراغ داريدكه با هم بدشده وروابطشان تيره گشته است باتلاش وكوشش روابط آنهاراحسنه كرده وبهبودبخشيم وموقعی كه ميدانيم دونفربه علت كدورت ورنجش ازهم فاصله گرفته اندآنهارابه هم نرديك كنيم وميانشان صلح وصفابرقراركنيم وبه قول خودمان آنهاراآشتی دهيم .

ياعلی  

 

لینک
چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک

   ديدار   

بنام خدا

سلام

ازموجبات گسترش دوستی ومحبت وازعوامل توسعه مودت وديگرخواهی درجامعه آنست كه مردم همديگررافراموش نكنندوگاه وبيگاه بيكديگرسربزنندوبه ديدارهم بشتابند.

البته ديدارهانبايدجهت رياوخودنمائی برای مال ومنال وامثال آن باشد.

پس ای عزيزجان برادر:

ديداروملاقات ازديگران رافراموش مكن .

ياعلی

 

لینک
سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک

   سلام كردن   

بنام خدا

سلام

چه سنت زيبائی وچه کلمه پرمعنائی ؟سلام رامی گويم :دوانسان به هم ميرسندويکی به ديگری سلام ميکندواونيزباسلام پاسخ می دهد.

اصلآ فکرکرده ايد که اينگونه کلمه ها درآئين مقدس ما بادقت مخصوصی انتخاب شده وبراساس قطعی ترين اصول وقواعد روانشناسی برگزيده شده اند.اسم دين مااسلام است که ازريشه سلم به معنی تسليم دربرابرحق وبه معنی صلح و صفا و سلامت گرفته شده است و وقتی همديگر را می بينيم سلام می گوئيم باز همين معنای صلح و صفا وسلامت رامطرح می کنيم .به هر کسی که سلام می کنيم درحقيقت طی اين کلمه پيامی پرمعنی به اومی دهيم يعنی :توازشرمن وآسيب وآزارواذيت من ايمن هستی وازطرف من آسوده خاطرباش ‼

کوچکترها به بزرگترها٬سواره به پياده ٬ايستاده برنشسته بايدسلام کند.

ازلحاظ اجتماعی سلام کردن علامت تواضع وفروتنی است وبطورکلی اين اخلاق درپرورش روح تواضع وجلوگيری ازخودپسندی وخودبزرگ بينی بسيارمؤثراست . 

اينراهم بدانيدکه ازلحاظ دينی سلام کردن امری است مستحب ولی جواب دادن آن واجب است .

به کسی که بدون ادای سلا م آغازسخن کندنبايدپاسخ دهيم .

درعين حالی که اسلام می خواهدروح محبت سلامت وامنيت رادرجهان ودرميان افرادبشريت گسترش دهدمع ذلک چون اسلام دين اعتدال وميانه روی است وازهرگونه افراط وتفريط وزياده روی وياقصوربه دورمی باشدملاحظه می کنيم که آن همه عطوفت ومهرورزی وآن همه برنامه های تشويق آميزجهت تعميم سلامت وامنيت درموردعناصر مشرک کافرواهل گناه وتباهی تبديل می شودبه خشونت بغض وشدت عمل ولذاباآن همه تاکيددرپيشقدم شدن درمعاشرت نيکوبامردم وسبقت درسلام می بينيم که دستورمی دهدکه به کافران ومتظاهران به گناه وفسادسلام نکنيم زيراکه سلام پيام صلح است وهرگزآنهانبايداحساس امنيت کنندچراکه اسلام آئين عمل است نه تشريفات بی روح. فعلآخداحافظ       ياعلی

 

لینک
دوشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک

       

بسم الله الرحمن الرحيم

باسلام

ازامروزبنده درخدمتتان هستم تاراههای رسيدن به خدارابرايتان بنويسم .ازشوخی كه بگذريم اميدوارم ازمطالبی كه برايتان مينويسم نهايت استفاده راببريدونوشته هاهمچون چراغی باشدكه راه تاريك وپرپيچ وخم زندگی رابرايتان روشن وهموارسازد. 

قبل ازهرچيزبهتراست بدانيدمطالبی كه مينويسم ازخودم نيست وصرفاازبين گفته های بزرگان انتخاب كرده ام .

اول ازسلام شروع ميكنم آيامعنی سلام راميدانيد؟آياميدانيدچرابه يكديگرسلام ميكنيم؟برايتان خواهم نوشت فعلا ياعلی

 

لینک
شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک