مهرورزی بامردم   

بسمه تعالی

سلام

حلول ماه مبارک رمضان برهمه مبارکباد.

اگردين اسلام رادين محبت ودوستی نامگذاری کنيم کارگزافی نکرده ايم ونام مناسبی براين آئين فطری نهاده ايم .دربسياری از آداب اجتماعی وقوانين حيات جمعی که دردين مقدس اسلام وجودداردمهرومحبت محورقرارگرفته است وهدف نهائی ازآن دستورات تامين خلاءعاطفی درجامعه می باشدوبديهی است هرجامعه ای که مردمانش باهم مهربان ودلرحم باشندزيستن درچنين جامعه ای بسيارگواراومطلوب ومايه خوشبختی خواهدبود.

پس ای عزيزدل برادر:

محبت ومهربانی به ديگران رافراموش مکن .

ياعلی

لینک
سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک

   احترام به ديگران   

بنام خدا

سلام 

احترام متقابل افرادجامعه به يكديگر زندگی اجتماعی رازيباودوست داشتنی می كند وموجب ازديادمهر ومحبت مردم نسبت به همديگرمی شود.

ازنظر پيامبراكرم (ص)كسی كه ديگری رااحترام بگذاردخدارااحترام كرده وگرامی داشته است.همچنين است تجليل ازپيرمردان وكهنسالان جامعه .

به همه افرادبايداحترام گذاشته شودفرقی نبايدداشته باشدكه كسی فقيرومسكين است ياغنی، كارمندوكارگراست يارئيس ومدير،و....

پس ای عزيزدل برادر:

اگردوست داری هميشه مورداحترام قراربگيری احترام به ديگران رافراموش مكن.ياعلی

لینک
سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک