بسمه تعالی

سلام

عاشورا

روزدهم محرم،روزشهادت سالارشهيدان وفرزندان واصحاب اودرکربلا.عاشورا در تاريخ جاهليّت عرب،از روزهای عيد رسمی وملّی بوده و در آن روزگار٬در چنين روزی روزه می گرفتند٬روز جشن ملّی ومفاخره وشادمانی بوده است ودر چنين روزی لباسهای فاخر می پوشيدندوچراغانی وخضاب می کردند.درجاهليت ٬اين روز را روزه می گرفتند.دراسلام باتشريع روزه رمضان آن روزه نسخ شد.گفته اند:علت نامگذاری روزدهم محرم به عاشورا آنست که ده نفر ازپيامبران با ده کرامت در اين روز مورد تکريم الهی قرار گرفته اند.

درفرهنگ شيعی به خاطر وافعه شهادت امام حسين (ع) دراين روز ،عظيمترين روز سوگواری وماتم به حساب می آيدکه بزرگترين فاجعه وستم در مورد خاندان پيامبر انجام گرفته ودشمنان اسلام واهل بيت اين روز را خجسنه شمرده به شادی می پرداختند،امّا پيروان خاندان رسالت، به سوگ وعزا می نشينندوبر کشتگان اين روز می گريند.امام رضا (ع)می فرمايند:هر کس راکه عاشورا روز مصيبت واندوه وگريه او باشدخداوند قيامت را روز شادی او قرار می دهد.

امامان شيعه، ياداين روز را زنده می داشتند ،مجلس بر پا می کردند،برحسين بن علی (ع)می گريستند، آن حضرت را زيارت می کردندوبه زيارت او تشويق وامر می کردندو روز اندوهشان بود.ازجمله آداب اين روز ،ترک لذتها، دنبال کار نرفتن ،پرداختن به سوگواری وگريه ،تاظهر چيزی نخوردن ونياشاميدن، چيزی برای خانه ذخيره نکردن ،حالت صاحبان عزا وماتم داشتن و...است .

در دوران سلطه امويان وعباسيان ،شرايط اجتماعی اجازه مراسم رسمی وگسترده در سوگ اباعبدالله الحسين را نمی داد ،اما هر جا که شيعيان، قدرت وفرصتی يافته اند،سوگواری پور شورودامنه داری در ايام عاشورا به راه انداخته اند.در تاريخ است که معز الدوله ديلمی اهل بغداد را به برگزاری مراسم سوگ ونوحه برای سيدالشهدا(ع)وادار ساخت ودستور دادکه بازارها را ببندندوکارها راتعطيل کنندوهيچ طباخی غذائی نپزدوزنان سياه پوش بيرون آيندوبه عزاداری ونوحه بپردازند.اين کار راچندين سال ادامه دادواهل سنت نتوانستند جلوی آن را بگيرند چون که حکومت شيعی بود.

لینک
چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک

   آب   

بسمه تعالي

سلام

اول اينكه از همه دوستان معذرت خواهي ميكنم كه نتوانستم مدتي به آنها سربزنم دوم اينكه اين ايام را تسليت عرض ميكنم ومطالبي را دراين ايام از كتاب فرهنگ عاشورا برايتان مينويسم كه اميدوارم از آنها لذت ببريد.

آب

درحادثه كربلا، آب وعطش لازم وملزوم يكديگرند.كاروان اباعبدالله، كنارفرات فرودآمد،ليكن سپاه ابن سعد،فرات را به محاصره گرفت وآب را به روي امام حسين (ع) واهل بيت واصحابش بست وميان امام وآب فاصله انداختند تاهم زودتر حسين (ع)را به تسليم وادارند وهم ازخاندان رسالت انتقام بگيرند.به نقل مورخان، از سه روز قبل از عاشورا بامحاصره فرات، خيمه گاه امام درمضيقه بي آبي قرار گرفت وكودكان واهل بيت را باديدن رودفرات تاب تحمل عطش كمتر مي شد.منع آب از زنان وكودكان وافراد عادي (بويژه غير نظاميان )درهمه اديان ومذاهب غير قانوني وعملي غير انساني است بويژه در اسلام .

سپاه اموي بابستن آب به روي ياران وفرزندان حسين (ع)اين كار خلاف شرع ومغاير با شرافت انساني وجرم جنگي را مرتكب شدند وكساني همچون مهاجربن اوس ،عمروبن حجاج وعبدالله بن حصين به اين عمل مباهات ميكردند وزخم زبان مي زدند كه :حسين‼ از اين آب درندگان وپرندگان مي خورند ولي تو حق نداري ازآن بچشي ‼

مساله آب در ابعاد وصحنه هاي مختلف نهضت عاشورا مطرح است از قبيل :فرات ونهر علقمه، مشك وعباس ،كودكان والعطش ،علي اصغر وتيرحرمله ،سقائي وعلمداري، آب خنك وسلام برحسين، لبهاي تشنه، مراسم طشت گذاري ،مهريه حضرت فاطمه، برداشتن كام با آب فرات و سيراب كردن سپاه حر و.......كه هركدام روضه اي است .

تشنگي كودكان وشهادت حسين با لب تشنه از فرازهاي برجسته اين حادثه است .وقتي امام سجاد (ع)نيز پيكر امام را دفن كرد با انگشت روي قبر پدر نوشت :”هذا قبُر الحسيِن بن علي ابي طالب الذي قتلوهُ عطشانا“

از  آب  هم   مضايقه  كردند    كوفيان         خوش داشتند حرمت مهمان كربلا

بودند ديو ودد همه سيراب ومي مكيد         خاتم ز  قحط  آب  سليمان   كربلا

**********

بسيار گريست تا كه بي تاب شد، آب           خون ريخت زديدگان خوناب  شد، آب

از  شدت  تشنه كامي ات  ، اي سقا            آن  روز  ز  شرم  روي تو آب شد، آب

**********

آب  شرمنده  ايثار  علمدار  تو  شد              كه چرا تشنه ازاو اينهمه بي باك گذشت

بود لب تشنه لبهاي توصد رود فرات              رود  بي تاب  كنار  تو  عطشناك  گذشت

بر تو بستند  اگر  آب، سواران سراب             دشت  دريا  شد  و  آب از افلاك  گذشت

**********

آب، رمز طلب وتشنگي والگوي عطشهاي حيات بخش است وآنان كه ازآب هم استغنا وبي نيازي نشان مي دهند وتشنگي را طالبند، به آب حيات وسيرابي جان مي رسند.

السلام عليک يا ابا عبدالله الحسين

لینک
چهارشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک