معاشرت بادوستان (۲)   

 

بسمه تعالی

سلام

 دوستان  تودوقسمند:دوستان موّثق ودوستان ظاهری كه فقط بالبخندباتوروبه رو می شوند،قسم نخست بمنزله دست وبال وپرتوهستندوآنان همچون خانواده وثروت تواندپس تونيزجان ومال خودراازايشان دريغ مدار ،دوست آنان رادوست ودشمن آنهارادشمن بدار،رازهاوعيوب اينگونه دوستان رابپوشان وخوبيهايشان راپخش كن ولی بدان كه چنين دوستی ازگوگردسرخ ناياب تراست ،باقسم دوم يعنی دوستان ظاهری ،باروئی بازولبی خندان برخوردكن وبيش ازاين انتظاری ازايشان نداشته باش .

ازنظرحضرت علی (ع): هركس به توبی اعتناباشددوست تونيست .

يك دوست وقتی دوست حقيقی است كه به هنگام گرفتاری تورافراموش نكندودرنبودن تومدافع توبوده وپس ازوفات توهمچنان بيادتوباشد.

بدترين دوست كسی است كه انسان برای اوبه زحمت می افتد.

هركس بادوست خودرودربايستی داشته باشددوستيشان دوام پيدانخواهدكرد.

دوستی كه به توحسدورزدرفاقتش ناسالم است.

دوستی كه معصيت ونافرمانی ازخدارادرنظرتوبيارايدوزيبانشان دهدبدترين دوست است . 

لینک
یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک

   معاشرت بادوستان (۱)   

بسمه تعالی

سلام

اهميت دوست ونقش مثبت آن درزندگی هرانسان چيزی نيست كه بتوان آنرامنكرشدبلكه بايك بررسی ساده باقاطعيت ميتوان گفت كه دوستی ورفاقت نمك هرگونه رابطه عاطفی است كه ممكن است ميان انسانها بوجودآيد زيراچه بسيارديده شده كه ميان دوبرادر،خواهر،زن وشوهروحتی پدروفرزندومادروفرزندوامثال آن ،شديدترين نوع خصومت ودشمنی پديدارگرديده بااينكه رابطه پدرفرزندی ،مادرفرزندی ،برادری وخواهری وزن وشوهری همچنان به قوت خودباقی است پس معلوم ميشودكه اينگونه رابطه خويشی وقرابت نسبی منهای دوستی مفيدنيست وفائده ای ندارد.

ازحكيمی پرسيدند:برادرت رابيشتردوست ميداری يارفيق ودوستت را؟پاسخ داد:من ،برادرم راهنگامی دوست ميدارم كه علاوه بررابطه برادری وقرابت نسبی رفاقت ودوستی هم ميان ماحكمفرماباشد.

ازنظربرخی حكما دوست هرشخص به منزله خوداوست پس بايدبنگردكه چه كسی رابرای دوستی خويش برميگزيند.

شخص مسلمان پس ازنعمت اسلام ،نعمت وفائده ای سودمندترازنعمت دوستی ورفاقت كه برای خداباشدبه چنگ نياورده است .

پس ای عزيزدل برادر:

رابطه دوستی راباديگران فراموش مكن وتعداددوستانت راافزايش بده .

پيشاپيش فرارسيدن سالروزولادت پيامبراكرم (ص)همچنين ميلادامام جعفرصادق (ع )رابه همه شماتبريك عرض مينمايم .

لینک
یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک