ازمايش دقيق دوستان   

بسمه تعالی

سلام

امتحان دوستان ازمسائل حساس و مهم زندگی است و بايد ديد که معيا ردر سنجش دوستان و وسيله شناخت آنان چيست ؟

دراين باره درفرهنگ اسلامی مطالب قابل ذکری آمده است :

حضرت صادق (ع)فرموده اند:اگر کسی مدعی شدکه تو را دوست ميدارد به دل خود رجوع کن هرگاه تو هم او را دوست ميداری بدان اونيز در ادعای خودصادق است .

هيچ کس را دوست خود مخوان مگر آنکه او را در سه مرحله و با سه چيز بيازمايی :

 1. او را به خشم بياور اگر از حدود خودخارج نشد او دوست واقعی است .
 2. باپول ومال دنيا اورا امتحان کن اگردراين باره ازتو دريغ نکرداودوست حقيقی است
 3. با وی همسفر باش که ميزان صداقت و دوستی اش مشخص خواهد شد.

و درسخنی ديگر به طور مبسوط فرمودند:دوستی حدودی دارد که هرکس آنها را رعايت کند دوست کامل و واقعی است ولی اگر به آن حدود توجهی نداشت در ادعای دوستی صادق نيست. آن حدود عبارت است از:

 1. ظاهر  و باطن او با تو يکسان باشد.
 2. خوبی تو را خوبی خود و بدی تو را بدی خود بداند.
 3. اگر مال و ثروتی پيداکرد و يا به مقام وحکومتی رسيد رفتارش باتوفرق نکند.
 4. آنچه در توان دارد از تو دريغ نورزد.
 5. بهنگام مصيبت و گرفتاری تو را تنها وانگذارد.
لینک
سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک

   معاشرت بادوستان (۴)   

بسمه تعالی

سلام

قبل ازهرجيز ايام شهادت بانوی بی مثال حضرت فاطمه (س)راخدمت همه شمادوستان تسليت عرض مينمايم .

هرچه ميتوانيم بيشتردوست بگيريم

قال علی (ع ):

انسان بايددرنگهداری دوستان قديم خويش کوشاباشدورفيقان هرکس هر چندفراوان باشندبازاندکندهم جنانکه حتی يک دشمن راهم نبايددست کم گرفت واندک دانست .

چگونه دوستان راراضی نگهداريم ؟

به طورخلاصه به گفته ائمه دين :

 • پوزش ومعذرت خواهی دوست را هرچند ناموجه است نبايدردکنيم .
 • بادوستان نبايدفريبکاری کرد.چون بی دوست ميمانيم .
 • بايددوستان را احترام کنيم ودرمجلس  ومحافل  موردتوجهشان قراردهيم .
 • دوستان رانبايد ملامت وسرزنش کرد.
 • دربرخورد بشاش و خنده روباشيم .
 • به هنگام گرفتاری ياريشان کنيم .
 • از مهر ومحبت دل اگاهشان سازيم .

دوست داشتنی ترين دوست

ازنظرامام صادق (ع):بهترين ودوست داشتنی ترين دوستان کسانی هستندکه عيوب دوستان خودرا همچون هديه ای به ايشان تقديم می دارند.

لینک
پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک