معاشرت بادوستان (۸)   

بنام خدا

سلام

ميلاد امام عصر مهدی موعود(عج)برمنتظران ظهورش مبارک باد.

درمورد اقسام دوستی ها سخنان زيبائی گفته شده که به دو مورد آن اشاره ميکنم :

۱. دوست بر سه قسم است : عده ای مثل غذا هستند که انسان بی نياز از آنها نيست عده ای مثل دارو هستند که انسان گاهی به آنها نياز دارد و گروهی مثل درد ومرض می باشند وانسان هرگز نيازی به آنها ندارد اگر چه گاهی به آنها مبتلا می شود .

۲. مردم مثل درخت وگياه هستند بعضی از گياهان هم ميوه دارند هم سايه ،بعضی فقط دارای ميوه ،بعضی تنها سايه دارند و بعضی نه سايه دارند ونه ميوه دوستها هم همينطورند:

بعضی از ايشان فقط دارای نفع دنيوی هستند که مثل سايه زودگذر است .

برخی فقط منافع اخروی دارند که مثل ميوه هنگام برداشت مفيد است .

گروه سوم هم نفع اخروی و هم بهره دنيوی به انسان می رسانند مانند آن درختی که هم از سايه آن بهره ميبريم هم از ميوه اش .

گروه چهارم نه سايه دارند نه ميوه يعنی نه برای دنيای انسان مفيدند ونه برای آخرت نفعی دارند مانندگياهان هرزه ای که نه ميوه دارند ونه سايه.

اللهم عجل لوليک الفرج

لینک
چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک

   معاشرت بادوستان (۷)   

بسمه تعالی

سلام

قصد داشتم مطالبی را که درمورد دوست می نوشتم تمام کنم ولی باپيشنهاد بعضی از دوستان کمی اين موضوع را ادامه ميدهم اميدوارم که همه استفاده کنند.

يک دوست خوب بايد شرائط زيررا داشته باشد:

 1. عاقل باشد.
 2. خوش اخلاق باشد
 3. فاسق وگنهکار نباشد.
 4. حريص بر دنيا نباشد.
 5. رازنگهدار باشد.
 6. عيب انسان را فاش نکند.
 7. در سختی ها انسان را ترک ننمايد.
 8. خوبی های انسان را افشا کند.
 9. دروغگو نباشد.
 10. بخيل نباشد.
 11. ترسو نباشد.
 12. ظاهر وباطنش يکی باشد.
 13. خوبی وبدی دوست را خوبی وبدی خود بداند.
 14. مقام وپول اورا نفريبدودوستی را فدای آن نکند.
 15. از آنچه مقدور اوست درراه دوست کوتاهی ننمايد.
 16. پست ورذل وسفله نباشد.
 17. نيکوکار باشد.
 18. متقی وپرهيزکار باشد.
 19. بخاطر دنياومال وثروت دوستی نکند.
 20. امانت دار باشد.
 21. خيرخواه دوست خودباشد.
 22. درامر دنيا وآخرت کمک کار انسان باشد.
 23. جبار وظالم نباشد.
 24. خودخواه نباشد.
 25. متواضع باشد.
 26. بی ادب نباشد.
 27. .....اگر چيزی از قلم افتاده ببخشيدخودتان يادآوری کنيد.البته بايد اعتراف کنم دوستی که همه اين خصوصيات را داشته باشد کمياب است .
لینک
سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک