دوستی برای اهداف دنيوی   

بسمه تعالی

سلام

دوستی برای رسيدن به اهداف دنيوی

در اينگونه دوستی، انسان کسی را دوست می دارد امّا نه به خاطر خود او ،بلکه به آن جهت که از طريق او به هدف ديگری می رسد،اينگونه دوستی ها برای خدانيست بلکه در راه نيل به مقاصد دنيوی مثل کسب مال وثروت ومقام وگاهی علم ودانش است .البته اينچنين دوستی ومحبت به ديگران اگر باهدف وانگيزه ای مذموم وحرام مثل دست يابی به اموال ديگران وظلم به مردم وغصب حقوق ديگران همراه باشدنامشروع ومورد نهی ودر غيراين صورت مباح است .

لینک
شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک

   عيدفطر   

بسمه تعالی

سلام

الله اکبر؛ الله اکبر ولله اکبر ولله  الحمد ...

عيدفطر ،عيدتوفيق درعبوديّت ومعرفت است .رمضان، دعوتی است به بازيافتن "خودگمشده"؛ ندايی است برای توجه به خدای فراموش شده ؛ضيافتی است برای تناول از مائده "تقوا" وپايان اين مهمانی خدايی،" عيدفطر"است عيدتوفيق بر"طاعت" و"اطاعت "،عيد توبه وذکرويادمحرومان .”فطر “٬چيدن ميوه هايی است که از ”فطرت“ می جوشد ‼فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است .پيروزی برخصم درون ،جشنی روحانی داردبه نام ”عيد فطر“ که ميثاق بستن با فطرت را از سوی روزه داران مجاهد اعلام می دارد. عيد” فطر“ پاداش ”افطار“های خالصانه و بجاست ،مهرقبولی انفاق های با قصد قربت است ،پايان نامه دوره ايثار وگذشت است. فطر ،عيد خداجوئی ،خداترسی، خداپرستی وبرکت بخش ”ماه مبارک “است .

عيد فطر برفاتحان جهادبا نفس گرامی باد.

عيد فطر نوروز پرهيزگاران مبارکباد.

لینک
پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک