حقوق مسلمانان   

بسمه تعالی

سلام

ببخشيد کمی ديرشد مشکلات کاری بود انشاالله سعی ميکنم از اين به بعد جبران کنم .

امام صادق در پاسخ سوال از حقوق مسلمانان فرمودندمسلمان هفت حق برمسلمان ديگرداردکه اگر آنها رابجای نياورد از ولايت وطاعت خدا خارج می شود:

  1. آنچه برای خودمی پسنددبرای او هم بخواهد وآنچه خوداز آن اکراه داردبرای اوهم نخواهد.
  2. از خشم اوبپرهيزدرضايت اورا فراهم کندوامر اورا اطاعت نمايد.
  3. با جان ومال وزبان ودست وپای خود ياری اش دهد.
  4. راهنما وآئينه وچشم او باشد.
  5. خود سير وسيراب وپوشيده نباشددر حاليکه او گرسنه وتشنه وبی لباس است .
  6. خدمتگذار خودرا (اگر دارد)به انجام کارهای اونيز بگمارد.
  7. سوگند او رابپذيرد دعوتش را قبول کندهنگام بيماری به عيادتش برودبعداز مردن در تشييع جنازه اش حاضر شودوبالاخره درحد توان تقاضاهای اورا بر آورد.
لینک
پنجشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک

   نوروز   

بسمه تعالی

سلام

يامقلب القلوب والابصار

باز عيد آمد و سال نو از راه رسيد طبيعت مرده بار ديگر زنده شد خداوند تبارک و تعالی با نشان دادن گردش فصلها برانسانها ثابت می کندکه ای انسانها شما هم مانند اين فصلها يک روز زنده می شويد (بهار)يک روز کودک ونوجوان هستيد (تابستان )يک روز پير ميشويد(پاييز)ويک روز می ميريد(زمستان )بار ديگر زنده ميشويد وروز از نو وروزی از نو.

اين گردش فصلها و عوض شدن حال وهوای طبيعت عبرتی است برای ساختن خود و حرکت به سوی او که ما را آفريده وباور داشتن خالق همه هستی .

پس بياييم درسال نو انسانی نوين از لحاظ اخلاق ورفتار در زندگی باشيم وگذشته خودرا بررسی نمائيم وهر چندکه می توانيم بيشتر وبهتر به راه هدايت الهی سوق پيدا کنيم وباور داشته باشيم که روزی همانند طبيعت در زمستان می ميريم وهمانند طبيعت در بهار زنده می شويم که بايد حساب پس بدهيم اين عيد وسال نوبر همه شما عزيزان وخانواده محترمتان مبارک باد به اميد ظهور منجی عالم بشريت .

لینک
یکشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک