رساله حقوق امام سجاد(ع)-قسمت سوم   

بسمه تعالی

سلام

امیدوارم که حالتان خوب باشد وایام به کام .بهتر است بدون مقدمه رساله حقوق راادامه دهم :

۱۱.حق حج :حق حج برتوآنست که بدانی حج وارد شدن (رفتن )به سوی خدا وفرار کردن از گناهان است وبوسیله آن توبه ات قبول می شود وواجبی ازعهده ات ساقط می گردد.

۱۲.حق روزه :روزه پرده ای است که خداوند در برابر زبان و گوش وچشم وشکم وشهوت آویخته تا تورا بدان وسیله از آتش نجات دهد پس اگر روزه را ترک کنی آن پرده الهی را دریده ای.

۱۳.حق صدقه :آن است که بدانی صدقه ذخیره ای ازتونزد خدااست وامانتی که شاهد لازم ندارد لذا آنچه در پنهانی بپردازی موثق تر از صدقه ای است که آشکارا بدهی ونیز باید بدانی که صدقه بلاها وامراض دنیوی وآتش وعذاب اخروی را از تو دفع می کند.

۱۴.حق قربانی :آ ن است که با قصد خالص وبرای دستیابی به رحمت خدا ونجات در قیامت انجام دهی نه برای جلب توجه دیگران .

۱۵.حق حاکم :حق حاکم برتو آنست که بدانی خداوند تورا وسیله آزمایش او قرارداده است وتسلطی که برتو دارد مایه امتحان وابتلای او است وتو نباید اورا به خشم آوری وبا او درگیر شوی که خود را به هلاکت می اندازی ودر بدی هائی که او مرتکب می شود شریک خواهی بود . 

لینک
دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک

   رساله حقوق امام سجاد(ع)-قسمت دوم   

بسمه تعالی

سلام

اول از همه پیشاپیش عید سعید غدیر خم را به همه دوست داران ولایت تبریک می گویم.

بعد هم ادامه رساله حقوق امام سجاد(ع )که شاید بعضی از قسمتهای آن در حال حاضر به کار بعضی از دوستان نیاید ولی بیشتر مطالب آن فکر کنم قابل استفاده باشد به امید آن روزی که بتوانیم به این حقوق عمل نمائیم .

۶.حق دست :آن است که آنرا به سوی آنچه حرام است دراز نکنی .

۷.حق پاها:حق پاها این است که باآن به جاهای حرام نروی زیرا بوسیله آنها بایداز پل صراط بگذری پس مواظب باش کاری نکنی که پایت بر صراط بلغزدوبه جهنم بیفتی .

۸.حق شکم :حق شکمت این است که آن راظرف غذاهای حرام وشبهه ناک قرارندهی وهرگز بعداز آنکه سیر شدی چیزی نخوری .

۹.حق اندام تناسلی :حق آن اینست که آنرا از حرام (زناوغیره )نگاه داری وآنرا از نگاه دیگران بپوشانی .

۱۰.حق نماز:این است که بدانی نماز ورود به درگاه خداونداست و تو در نماز در برابر خدا ایستاده ای وچون این را بدانی مانند بنده ای ذلیل وحقیر امیدوار وترسان درمانده وزار در برابرش می ایستی او را با سکون وآرامش تعظیم می کنی وقلب ووجود تو به او توجه می نماید ونماز را با حدود وشرایطش بجا می آوری .

التماس دعا

لینک
شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک