نکاتی پيرامون نشستها وبرخواستها(۲)   

بسمه تعالی

سلام

دوستان عزيز در ادامه مطلب گذشته امور زير نيز بايد رعايت شود البته بعضی از آنها نياز به توضيحات بيشتری دارد که فرصت آن مهيا نيست :

۲۱.ديگران (حتی زن وفرزندان خودرا )از مقدار دارائی خود آگاه ننمايد.

۲۲.شوخی بيجا وزياده از حدنکند(زيرااين کار موجب محو وقار انسان می شود).

۲۳.جهل خود را آشکار نکند.

۲۴.درکارها عجله ننمايد.

۲۵.بيش از اندازه با دستش اشاره نکند.

۲۶.روی خودرا زياد برنگرداند وبه پشت سر نگاه نکند.

۲۷.دست خود را زياد برپا نزند.

۲۸.پول خود را بهتر وبالاتر از آبرويش نداند.

۲۹.در موقع عصبانيت سخن نگويد.

۳۰.به هنگام ورود به هر مجلس ومکانی سلام را فراموش نکند.

۳۱.از آنهائی که جلوتر از او وارد مجلس شده اند خصوصا بزرگترها سبقت نگيرد.

۳۲.در پائين مجلس وهر کجا که جا هست بنشيند.

۳۳.سلام واحوالپرسی را از نزديکترين افراد به خود شروع کند.

۳۴.در کوچه وسر راه ديگران هرگز ننشيند.

۳۵.دروغ نگويد وغيبت کسی را نکند.

۳۶.در مجلسی که ديگران هم نشسته اند پايش را دراز نکند.

۳۷.زياد خميازه (دهن دره )نکشد.

۳۸.به هنگام آرامش ويا هيجان دوستی ها ودشمنی ها وقار ومتانت داشته باشد.

۳۹.در برابر ديگران حتی المقدور آروغ نزند وسرفه نکند.

۴۰.پيغمبر اکرم (ص)فرمودند:چون در مجلسی نشستيد قبل از برخاستن از آنجا بگوئيد:«سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله انت استغفرک واتوب اليک» تا خدا به گناهانی که در آن مجلس مرتکب شده ايد با نظر رحمت وديده اغماض بنگرد.

 

لینک
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک

   نکاتی پيرامون نشست وبرخواستها   

بسمه تعالی

سلام

برای آنکه معاشرتها ونشست وبرخاست ها وبرخوردهای انسان باديگران پسنديده وموردقبول وتوجه آنها قرارگيرد بايد امور زير رعايت شود:

 1. باچهره ای گشاده که نشانه رضايت وخشنودی است با اشخاص برخورد نمايد.
 2. کسی را به ديده حقارت وذلت ننگرد.
 3. بدون آنکه خودرا ذليل کند متواضع باشد.
 4. اعتدال وميانه روی را رعايت کند.
 5. با گوشه چشم که نشانه بی اعتنائی است نگاه نکند.
 6. زياده از حد وخيره خيره به اشخاص نگاه نکند.
 7. در حضور ديگران انگشتان خود را در هم نکند.
 8. با ريش وانگشتر وتسبيح خود بازی ننمايد.
 9. در برابر ديگران دندانهايش را خلال نکند.
 10. در حضور ديگران هرگز دست در بينی نکندوآب دهان نياندازد.
 11. دست خود را بيش از اندازه حرکت ندهد.
 12. سخنانش سازنده ومفيد باشد.
 13. آرام ومتين ودلنشين وزيبا سخن بگويد.
 14. به سخن ديگران خوب گوش بدهد.زياد اظهار تعجب نکندوحتی المقدور تقاضای تکرار سخن از ديگران را ننمايد.
 15. بيش از حدبه نقل حکايات ولطيفه های خنده دار نپردازدوظرفيت افرادشنونده را در نظر بگيرد.
 16. از خود اصل ونسب اولاد وصفات وزيبائی های ظاهری وباطنی خود سخن نگويد
 17. مردان مثل زنان خود را زينت نکنند.
 18. بيش از اندازه برخود آرايش نکنند وعطر زياد نزنند.
 19. در تقاضاهای خود اصرار نورزد.
 20. کسی را به ظلم وستم تشويق نکند.

ادامه دارد....ياعلی

لینک
سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک