خدمت به ديگران   

بنام خدا

سلام

يكی ازوظايف مسلمانان خدمت به همكيشان وهمنوعان خويش ميباشدودربايددرقدرتوان آنچه ازدستش برمی آيددرباره آنان دريغ نورزد.قرآن مجيدآدميان مفيدوسودرسان راپايداروماندنی وهرچيزبی فايده رامانندكف سيلاب ازبين رفتنی ميداند.

پس ای عزيزدل برادر:

تاميتوانی به ديگران خدمت كن وبه آنهاكمك كن .

ياعلی

لینک
سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک