خوش اخلاقی   

بنام خدا

سلام

همان قدركه تندخوئی خشونت وبداخلاقی اطرافيان انسان رامی رنجاند واورا تنهاميگذارد خوش اخلاقی نرمخوئی ورفتارملايم موقعيت وجايگاه انسان رادرنزدمردم بالامی بردوموجب ازديادمهرومحبت وسبب كثرت دوست ورفيق برای اومی شود.

خداوندحضرت محمد(ص)رابه داشتن خلق بسياربزرگ ستوده است كه آن بزرگوار فوق العاده خوش اخلاق بوده اند.ويكی ازعوامل موفقيت ايشان درامررسالت نرمخوئی وخوش اخلاقی ايشان بوده است .

بااينكه اسلام اين همه درموردحسن اخلاق تاكيددارداما برخی اوقات تندی وخشونت را چاره سازدانسته است .واين نكته رااميرالمومنين (ع)چنين فرموده است گاهی كه نرمخوئی وملاطفت موردسوءاستفاده می شودومنشاءتندی وخشونت طرف ميگرددبه جای نرمش بايدتندی كردكه چه بسا دوا موجب بهبودی می شودولی بعضی وقتها چاره سازنيست .

پس ای عزيز دل برادر:خوش اخلاقی رافراموش مكن ولی بدان همه جا چاره سازنيست .ياعلی .

لینک
شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک