رفتاروانتظارهماهنگ   

بسمه تعالی

سلام

ازمسائل مهم اخلاق اجتماعی كه درواقع اساس وزيربنای بسياری ازرفتارهای انسانی هم هست ورعايت آن باعث بوجودآمدن اعتدال درجامعه ميشوداين است كه هرشخص آنچه راكه ازمردم انتظارانجام آنراداردخودمقيدبه رعايت وانجام آن باشدوبه اصطلاح بامردم آنگونه رفتاركندكه توقع داردباوی آنطوررفتارشود.

اسلام ازمسلمانان می خواهدهمانگونه خوب باشندكه می خواهندبقيه مردم باشنديعنی اگركسی راستی ودرستی راخوش داردبايدخودعملا چنين باشد.اگروفاداری وپايبندی به عهدوپيمان راپسنديده می داندخودبايددراين زمينه پيشقدم باشد.اگرجان ومال وآبروی خودرامحترم می شماردوتعرض به آنهاراروانمی داردخوددرارتباط بامردم بايدچنين عمل كنديعنی جان ومال وناموس مردم ازگزندتعرض اومصون باشد.

اگرانسان حسادت بخل وكينه وامثال آن رابدمی دانددروجودخودنيزآنهارابددانسته وعملا ازاينگونه خصلت هاپرهيزكندواگرنيكوكاری واحسان به مردم راعملی شايسته می داندوارآنهاتوقع انجام كارهای خيرراداردبايدخودش هم ازنيكوكاران باشد.

اگربه هنگام بيماری انتظارداردكه مردم ازاوعيادت كنندخودش بايددرمواقع تندرستی وسلامت ازبيماران عيادت به عمل آوردوبالاخره اگرتوقع داردكه درمشكلات وگرفتاری مردم غمخوروهمدرداوباشندودررفع نيازهايش بكوشندبايدخوداونيز درمشكلات ودردهاوگرفتاريهای مردم شريك باشد.

پس ای عزيزدل برادر:

بامردم همان طوری رفتاركن كه دوست داری باتورفتارشود.

ياعلی

لینک
دوشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک