عيادت مريض   

بسمه تعالی

سلام

عيدسعيدغديررابه تمامی دوستان تبريك عرض مينمايم

كليه دستورهای اخلاقی اسلام برای بهزيستی بشروزيباسازی صحنه های زندگی است اسلام درتعاليم سعادت آفرين خودانسان رابه هنگام گرفتاری وابتلای همنوعانش بسيج عمومی كرده وازهرفردخواسته ازحال دوستان وآشنايانش غافل نباشد.ازآن جمله دستورداده كه انسان بيماربه حال خودواگذاشته نشودبلكه باديداروعيادت واحوالپرسی وی راخوشحال وخورسندخاطركنندتابدينوسيله باری ازسنگينی دردومرض اوكم وتااندازه ای غم واندوهش تبديل به سروروشادی شود.دراسلام عيادت مومن به هنگام بيماری ازجمله حقوق مسلم تلقی گرديده واهميت فراوانی به آن داده شده است . 

پس اي عزيزدل برادر:

عيادت ازمريضها يادت نره خصوصاالان كه ايام باسعادت عيدغديرخم ميباشد.اگه مريضی هم سراغ نداری سری به آسايشگاههاوبيمازستانها بزن.

ياعلی

لینک
سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک