تشييع جنازه   

بنام خدا

سلام

فرارسيدن ايام سوگواری سالارشهيدان حضرت اباعبدالله الحسين رابه همه دوستاران حضرتش تسليت عرض مينمايم .

دوستان عزيزدرمورداين ماه عزيزحرف برای گفتن زياددارم بماندبرای بعد.مدتی نبودم به اين دليل که چشمهايم راعمل کرده بودم وسراغ کامپيوترنمی آمدم .

امامطلبی مينويسم که بی ربط هم نسبت به واقعه کربلانيست .

شمادرفرهنگ کدام يک ازملتهای حتی متمدن سراغ داريدکه به انسان پس ازوفاتش به همان اندازه ارج نهندکه درحال حيات برايش قائلند؟جزدرفرهنگ پرعطوفت اسلام که چنين ديدگاهی وجودداردومسلمانان براساس تعاليمی عاطفی اينگونه پرورده می شوند.

درتعاليم اسلام حق اجتماعی انسان مومن پس ازوفات پايان نمی يابدبلکه درارتباط باارحام وديگر برادران دينی نوع ديگری ازحقوق مطرح ميشود.اسلام به قردمومن دستورمی دهدکه برای پدر مادروبقيه ذوی الحقوق پس ازدرگذشتشان احسان ونيکوئی کندوبدينوسيله يادشان رازنده نگاهداشته وهميشه به فکر رساندن ثواب به روح وروان ايشان باشد.

اسلام می خواهدعرت مومن چه درحال حيات وچه بعدازمرگ همچنان محفوظ باشدلذادوست نداردجنازه اوباخفت وخواری دفن شودوازسوی مردم بابی اعتنائی برخوردگرددبلکه باشرکت درتشييع جنازه اودرتجليل واحترام مومنين بايدکوشش لازم به عمل آيدواين راحقی ازحقوق برادری واخوت اسلامی شمرده است .

عزيزدل برادر:

بميرم برای زمانی که جنازه شهدای کربلابدون غسل وکفن درصحرای کربلارهاشده بود.بميرم برای غريبی حسين .بميرم بميرم بميرم و....

دوست عزيزنوبت مانيزخواهدرسيدتشييع جنازه دوستان يادت نره .ياعلی

 

لینک
سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک