معاشرت باخويشاوندان   

بسمه تعالی

فرارسيدن عيدسعيدباستانی برهمه شمامبارک.

سال خوب وخوش همراه باسلامتی وشادکامی برايتان آرزومندم

اسلام درتعاليم اخلاقی واجتماعی خودعاطفه خويشی راارج نهاده ومردم رتبه صله واحسان درحق منسوبين وخويشاوندان نزديک تشويق فرمودخ است تازندگی درصحنه اجتماع شيرين تروگواراترباشد.

ازآنجائيکه جامعه ازخانواده هاواقوام وعشيره های مختلف بوجودمی آيداگرهرانسانی اين فرمان اخلاقی واين وظيفه دينی اسلامی رادرزندگی خودبرنامه عمل قراردهدوتصميم اواين باشدکه به ارحام ومنسوبين نزديک خودبرسدطبعا درگوشه وکنارحامعه فردياخانواده گرفتارودرمانده ای باقی نخواهدماندوزندگی درجامعه انسانی لذت بخش وسرورآفرين خواهدبودبويژه آنکه اسلام درپرورش اين خصلت والای انسانی ودرتقويت اين روح خدمتگزاری ازدوطريق عمومی وخصوصی برنامه ريزی کرده است .اول اينکه هرفردمسلمان راموظف کرده که به توده مردم هرچندکه نسبت خويشی بااونداشته وندارندبرسددوم اينکه هرانسان مومن ومسلمانی رادرباره ارحام وخويشاوندان نزديک خودمسئوليت خاصی داده است .

زيادی عمر ،تاخيراجل ومرگ ٬ فزونی ثروت ودارائی ٬ سهولت وآسانی حساب درمحشروبالاخره گسترش دائره محبت ودوستی ازجمله آثارارزنده اين عمل صالح وخداپسندانه است.

ای عزيزدل برادر:

صله رحم نزديکان رافراموش مکن .

ياعلی

لینک
یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک