معاشرت بادوستان (۱)   

بسمه تعالی

سلام

اهميت دوست ونقش مثبت آن درزندگی هرانسان چيزی نيست كه بتوان آنرامنكرشدبلكه بايك بررسی ساده باقاطعيت ميتوان گفت كه دوستی ورفاقت نمك هرگونه رابطه عاطفی است كه ممكن است ميان انسانها بوجودآيد زيراچه بسيارديده شده كه ميان دوبرادر،خواهر،زن وشوهروحتی پدروفرزندومادروفرزندوامثال آن ،شديدترين نوع خصومت ودشمنی پديدارگرديده بااينكه رابطه پدرفرزندی ،مادرفرزندی ،برادری وخواهری وزن وشوهری همچنان به قوت خودباقی است پس معلوم ميشودكه اينگونه رابطه خويشی وقرابت نسبی منهای دوستی مفيدنيست وفائده ای ندارد.

ازحكيمی پرسيدند:برادرت رابيشتردوست ميداری يارفيق ودوستت را؟پاسخ داد:من ،برادرم راهنگامی دوست ميدارم كه علاوه بررابطه برادری وقرابت نسبی رفاقت ودوستی هم ميان ماحكمفرماباشد.

ازنظربرخی حكما دوست هرشخص به منزله خوداوست پس بايدبنگردكه چه كسی رابرای دوستی خويش برميگزيند.

شخص مسلمان پس ازنعمت اسلام ،نعمت وفائده ای سودمندترازنعمت دوستی ورفاقت كه برای خداباشدبه چنگ نياورده است .

پس ای عزيزدل برادر:

رابطه دوستی راباديگران فراموش مكن وتعداددوستانت راافزايش بده .

پيشاپيش فرارسيدن سالروزولادت پيامبراكرم (ص)همچنين ميلادامام جعفرصادق (ع )رابه همه شماتبريك عرض مينمايم .

لینک
یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک