معاشرت بادوستان (۲)   

 

بسمه تعالی

سلام

 دوستان  تودوقسمند:دوستان موّثق ودوستان ظاهری كه فقط بالبخندباتوروبه رو می شوند،قسم نخست بمنزله دست وبال وپرتوهستندوآنان همچون خانواده وثروت تواندپس تونيزجان ومال خودراازايشان دريغ مدار ،دوست آنان رادوست ودشمن آنهارادشمن بدار،رازهاوعيوب اينگونه دوستان رابپوشان وخوبيهايشان راپخش كن ولی بدان كه چنين دوستی ازگوگردسرخ ناياب تراست ،باقسم دوم يعنی دوستان ظاهری ،باروئی بازولبی خندان برخوردكن وبيش ازاين انتظاری ازايشان نداشته باش .

ازنظرحضرت علی (ع): هركس به توبی اعتناباشددوست تونيست .

يك دوست وقتی دوست حقيقی است كه به هنگام گرفتاری تورافراموش نكندودرنبودن تومدافع توبوده وپس ازوفات توهمچنان بيادتوباشد.

بدترين دوست كسی است كه انسان برای اوبه زحمت می افتد.

هركس بادوست خودرودربايستی داشته باشددوستيشان دوام پيدانخواهدكرد.

دوستی كه به توحسدورزدرفاقتش ناسالم است.

دوستی كه معصيت ونافرمانی ازخدارادرنظرتوبيارايدوزيبانشان دهدبدترين دوست است . 

لینک
یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک