معاشرت بادوستان (۳)   

بسمه تعالی

سلام

بادوستان چطور برخوردکنيم ؟

ازنظرحضرت علی (ع):

  • هرکس دوست خودرا بطور پنهانی اندرز دهدبرای او احترام گزارده و هرکه دوستش رادرجلو مردم نصيحت کندبه وی اهانت کرده است .
  • به دوست خود محبت کن هرچند اوبه تو  بدی کرده باشد با او پيوند برقرارکن اگرچه او باتو بريده باشد ولغزشهای  او را ناديده بگير.
  • بشاشت  وخنده روئی رشته  مودت  ودوستی  رامحکم  می کند.
  • بادوست خود در اظهار محبت  ودوستی  سنگ تمام  عيار بگذار.
  • اگر پی بردی که دوستت به چيزی نيازمنداست  تو پیشتر  وقبل از  اظهار حاجت  آنرا برطرف  کن .
  • عذردوست  خود را دربرابر خطا واشتباه بپذير  واگر اوعذری  نداشته باشد توزرنگی کن  وبرای  خطای  اودرباره ات  عذربتراش .
  • بادوستانت  مخلصانه  برخوردکن  وهميشه خيرخواه  انان باش ودرکارها ياريشان کن وازانان  مزدمخواه  که ان ازخصلت های  مردمان پست است .
  • بارفيقت  که باتوتندی  کرده به نرمی رفتارکن  که شايد او را وادار به نرمش کنی و با دشمنت بزرگوارانه برخوردکن که ان شيرين ترين پيروزی است وهرگاه بادوست خود باصطلاح  قهرکرده ای  وروابط  شما تيره شده  جائی برای بازگشت  باقی  بگذار  وهمه  راه های بازگشت راپشت سرت خراب مکن .

 

لینک
دوشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک