معاشرت بادوستان (۴)   

بسمه تعالی

سلام

قبل ازهرجيز ايام شهادت بانوی بی مثال حضرت فاطمه (س)راخدمت همه شمادوستان تسليت عرض مينمايم .

هرچه ميتوانيم بيشتردوست بگيريم

قال علی (ع ):

انسان بايددرنگهداری دوستان قديم خويش کوشاباشدورفيقان هرکس هر چندفراوان باشندبازاندکندهم جنانکه حتی يک دشمن راهم نبايددست کم گرفت واندک دانست .

چگونه دوستان راراضی نگهداريم ؟

به طورخلاصه به گفته ائمه دين :

  • پوزش ومعذرت خواهی دوست را هرچند ناموجه است نبايدردکنيم .
  • بادوستان نبايدفريبکاری کرد.چون بی دوست ميمانيم .
  • بايددوستان را احترام کنيم ودرمجلس  ومحافل  موردتوجهشان قراردهيم .
  • دوستان رانبايد ملامت وسرزنش کرد.
  • دربرخورد بشاش و خنده روباشيم .
  • به هنگام گرفتاری ياريشان کنيم .
  • از مهر ومحبت دل اگاهشان سازيم .

دوست داشتنی ترين دوست

ازنظرامام صادق (ع):بهترين ودوست داشتنی ترين دوستان کسانی هستندکه عيوب دوستان خودرا همچون هديه ای به ايشان تقديم می دارند.

لینک
پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک