ازمايش دقيق دوستان   

بسمه تعالی

سلام

امتحان دوستان ازمسائل حساس و مهم زندگی است و بايد ديد که معيا ردر سنجش دوستان و وسيله شناخت آنان چيست ؟

دراين باره درفرهنگ اسلامی مطالب قابل ذکری آمده است :

حضرت صادق (ع)فرموده اند:اگر کسی مدعی شدکه تو را دوست ميدارد به دل خود رجوع کن هرگاه تو هم او را دوست ميداری بدان اونيز در ادعای خودصادق است .

هيچ کس را دوست خود مخوان مگر آنکه او را در سه مرحله و با سه چيز بيازمايی :

  1. او را به خشم بياور اگر از حدود خودخارج نشد او دوست واقعی است .
  2. باپول ومال دنيا اورا امتحان کن اگردراين باره ازتو دريغ نکرداودوست حقيقی است
  3. با وی همسفر باش که ميزان صداقت و دوستی اش مشخص خواهد شد.

و درسخنی ديگر به طور مبسوط فرمودند:دوستی حدودی دارد که هرکس آنها را رعايت کند دوست کامل و واقعی است ولی اگر به آن حدود توجهی نداشت در ادعای دوستی صادق نيست. آن حدود عبارت است از:

  1. ظاهر  و باطن او با تو يکسان باشد.
  2. خوبی تو را خوبی خود و بدی تو را بدی خود بداند.
  3. اگر مال و ثروتی پيداکرد و يا به مقام وحکومتی رسيد رفتارش باتوفرق نکند.
  4. آنچه در توان دارد از تو دريغ نورزد.
  5. بهنگام مصيبت و گرفتاری تو را تنها وانگذارد.
لینک
سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک