معاشرت بادوستان (۶)   

بسمه تعالی

سلام

قال صادق (ع):و كسانی  كه  به  صورت  دوست  می بينی اگر آنان  را بيازمائی  گروههائی  مختلف  خواهی يافت :

  • برخی  را  همچون  شيران  در حمله  و خوردن
  • بعضی  را  مانند  گرگ  ضرر زن  و آسيب رسان
  • وگروه سوم را مثل  سگ  چاپلوس  ومتملق
  • وچهارم را روباه  صفت  حيله گر  و دزد

دوست را به اين علت برادر می خوانند كه برادر به برادرش خيانت  نبايد كند و دوست را صديق  هم گويند زيرا در محبت  و دوستی  بايد  صداقت  داشته  باشد.

هر چه ميتوانی به  دوستت  خدمت كن  ولی  اگر او  روحيه  تحميل  داشته  باشد  وبخواهد  ازتو  كار  بكشد هرگز به  چنين  وضعی  تن نده .

دوست را از گرفتاريت آگاه كن

اين كار هم وسيله ای است  برای  شناخت  دوست وهم هيچ  انسانی به  تنهائی قادر  به  رفع  مشكلات ونيازهای  خود نيست  وبه  هر حال  به  كمك احتياج دارد  ويا  لااقل  يرخورد يك تنه  با سختی ها اورابه زحمت  ودرد سر  خواهد انداخت .پس دوست را از گرفتاريت  آگاه كن  تا كمك  حالت  باشد.

با چه كسانی دوستی نكنيم ؟

بطور كلی با مردمان احمق  بيخرد  بخيل  ترسو  و دروغگو و امثال اين ها نبايد دوست شد زيرا به فرموده امام باقر (ع ):شخص احمق و بيخرد ميخواهد  به تو سود  رساند ولی  صدمه زيادی می زند فرد بخيل  وتنگ نظر از تو می گيرد  اماچيزی  به تو پس نمی دهد  وترسو  به هنگام  لزوم  تو را  تنها می گذارد و دروغگو تورا به اشتباه  می اندازد.

عزيزان  دل برادر ياداشتهای معاشرت با دوستان را با اين مطلب به پايان ميبرم اميدوارم استفاده كرده باشيد.

 

لینک
شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک