معاشرت بادوستان (۷)   

بسمه تعالی

سلام

قصد داشتم مطالبی را که درمورد دوست می نوشتم تمام کنم ولی باپيشنهاد بعضی از دوستان کمی اين موضوع را ادامه ميدهم اميدوارم که همه استفاده کنند.

يک دوست خوب بايد شرائط زيررا داشته باشد:

 1. عاقل باشد.
 2. خوش اخلاق باشد
 3. فاسق وگنهکار نباشد.
 4. حريص بر دنيا نباشد.
 5. رازنگهدار باشد.
 6. عيب انسان را فاش نکند.
 7. در سختی ها انسان را ترک ننمايد.
 8. خوبی های انسان را افشا کند.
 9. دروغگو نباشد.
 10. بخيل نباشد.
 11. ترسو نباشد.
 12. ظاهر وباطنش يکی باشد.
 13. خوبی وبدی دوست را خوبی وبدی خود بداند.
 14. مقام وپول اورا نفريبدودوستی را فدای آن نکند.
 15. از آنچه مقدور اوست درراه دوست کوتاهی ننمايد.
 16. پست ورذل وسفله نباشد.
 17. نيکوکار باشد.
 18. متقی وپرهيزکار باشد.
 19. بخاطر دنياومال وثروت دوستی نکند.
 20. امانت دار باشد.
 21. خيرخواه دوست خودباشد.
 22. درامر دنيا وآخرت کمک کار انسان باشد.
 23. جبار وظالم نباشد.
 24. خودخواه نباشد.
 25. متواضع باشد.
 26. بی ادب نباشد.
 27. .....اگر چيزی از قلم افتاده ببخشيدخودتان يادآوری کنيد.البته بايد اعتراف کنم دوستی که همه اين خصوصيات را داشته باشد کمياب است .
لینک
سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک