معاشرت بادوستان (۸)   

بنام خدا

سلام

ميلاد امام عصر مهدی موعود(عج)برمنتظران ظهورش مبارک باد.

درمورد اقسام دوستی ها سخنان زيبائی گفته شده که به دو مورد آن اشاره ميکنم :

۱. دوست بر سه قسم است : عده ای مثل غذا هستند که انسان بی نياز از آنها نيست عده ای مثل دارو هستند که انسان گاهی به آنها نياز دارد و گروهی مثل درد ومرض می باشند وانسان هرگز نيازی به آنها ندارد اگر چه گاهی به آنها مبتلا می شود .

۲. مردم مثل درخت وگياه هستند بعضی از گياهان هم ميوه دارند هم سايه ،بعضی فقط دارای ميوه ،بعضی تنها سايه دارند و بعضی نه سايه دارند ونه ميوه دوستها هم همينطورند:

بعضی از ايشان فقط دارای نفع دنيوی هستند که مثل سايه زودگذر است .

برخی فقط منافع اخروی دارند که مثل ميوه هنگام برداشت مفيد است .

گروه سوم هم نفع اخروی و هم بهره دنيوی به انسان می رسانند مانند آن درختی که هم از سايه آن بهره ميبريم هم از ميوه اش .

گروه چهارم نه سايه دارند نه ميوه يعنی نه برای دنيای انسان مفيدند ونه برای آخرت نفعی دارند مانندگياهان هرزه ای که نه ميوه دارند ونه سايه.

اللهم عجل لوليک الفرج

لینک
چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک