معاشرت بادوستان (۹)   

بسمه تعالی

سلام

دوستی ودشمنی درراه خدا امری دشوار است وتشخيص آن نيز مشكل ٬اما می شود برای آن معيارهائی معيّن كرد ٬كه آسانتر شناخته شوند.

دوستی ورفاقت انسان باديگران بر دوگونه است :يااتفاقی است يا اختياری .

دوستی اتّفاقی مثل رفاقت با همسايگان، همكلاسی ها ،همكاران وهمسفرا ن .

دوستی اختياری آن است كه انسان با غرضی خاص ،طرح رفاقت با شخصی بريزد و با او دوست شودكه دو حالت بر آن متصور است :

۱.هدف ،همان نفس دوستی ومعاشرت بافرد ياافراد مورد نظراست .

۲.هدف ،والاتر از آن است واين دوستی وسيله ای است برای رسيدن به آن هدف .

فراز دوم را نيز ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:

الف .هدف، كسب رفاه وامور مادی ودنيوی است .

ب . هدف، رسيدن به معنويات وامور اخروی است .

ج . هدف، الهی محض است ولقاءالله .

توضيحات بيشتر اين مطالب در نوشته های بعدی انشاالله .

از همه دوستانی كه به وبلاگ  حقير تشريف فرما ميشوند تقدير وتشكر ميكنم  ولی مدتی است شخصی در قسمت نظرات به مقدسات توهين ميكند از دوستانی كه با آن مواجه ميشوند بنده معذرت خواهی ميكنم .ببخشيد.ياعلی

لینک
پنجشنبه ٧ مهر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک