عيدفطر   

بسمه تعالی

سلام

الله اکبر؛ الله اکبر ولله اکبر ولله  الحمد ...

عيدفطر ،عيدتوفيق درعبوديّت ومعرفت است .رمضان، دعوتی است به بازيافتن "خودگمشده"؛ ندايی است برای توجه به خدای فراموش شده ؛ضيافتی است برای تناول از مائده "تقوا" وپايان اين مهمانی خدايی،" عيدفطر"است عيدتوفيق بر"طاعت" و"اطاعت "،عيد توبه وذکرويادمحرومان .”فطر “٬چيدن ميوه هايی است که از ”فطرت“ می جوشد ‼فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است .پيروزی برخصم درون ،جشنی روحانی داردبه نام ”عيد فطر“ که ميثاق بستن با فطرت را از سوی روزه داران مجاهد اعلام می دارد. عيد” فطر“ پاداش ”افطار“های خالصانه و بجاست ،مهرقبولی انفاق های با قصد قربت است ،پايان نامه دوره ايثار وگذشت است. فطر ،عيد خداجوئی ،خداترسی، خداپرستی وبرکت بخش ”ماه مبارک “است .

عيد فطر برفاتحان جهادبا نفس گرامی باد.

عيد فطر نوروز پرهيزگاران مبارکباد.

لینک
پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک