دوستی برای اهداف دنيوی   

بسمه تعالی

سلام

دوستی برای رسيدن به اهداف دنيوی

در اينگونه دوستی، انسان کسی را دوست می دارد امّا نه به خاطر خود او ،بلکه به آن جهت که از طريق او به هدف ديگری می رسد،اينگونه دوستی ها برای خدانيست بلکه در راه نيل به مقاصد دنيوی مثل کسب مال وثروت ومقام وگاهی علم ودانش است .البته اينچنين دوستی ومحبت به ديگران اگر باهدف وانگيزه ای مذموم وحرام مثل دست يابی به اموال ديگران وظلم به مردم وغصب حقوق ديگران همراه باشدنامشروع ومورد نهی ودر غيراين صورت مباح است .

لینک
شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک