ديدار   

بنام خدا

سلام

ازموجبات گسترش دوستی ومحبت وازعوامل توسعه مودت وديگرخواهی درجامعه آنست كه مردم همديگررافراموش نكنندوگاه وبيگاه بيكديگرسربزنندوبه ديدارهم بشتابند.

البته ديدارهانبايدجهت رياوخودنمائی برای مال ومنال وامثال آن باشد.

پس ای عزيزجان برادر:

ديداروملاقات ازديگران رافراموش مكن .

ياعلی

 

لینک
سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک