دوستی به انگيزه دستيابی به اهدف اخروی   

بسمه تعالی

سلام

اول اينکه از همه دوستان معذرت ميخواهم بابت تاخيری که داشتم ونتوانستم به آنها سربزنم دليل آنهم اين بود که دراين سانحه هوائی يکی از دوستان نزديک خودم را از دست دادم شهيد حسين عرب احمدی (تصويربردارسيما)که خدايش رحمت کند.برای شادی روحش صلوات .

دوم اينکه ميلاد باسعادت امام هشتم امام رضا(ع)برهمه شمامبارک .(البته با تاخير).

واما سوم اينکه :

دوستی با انگيزه دستيابی به اهداف اخروی

اينگونه دوستی ها بخصوص درجامعه مذهبی ماملموس است .مثل علاقه شاگرد به استاد به انگيزه کسب علم وعمل واخلاق ازاو، که درنهايت موجب سعادت ورستگاری در آخرت می شود.البته بسياری از دوستی هاکه به ظاهر به امور دنيوی مربوط می شودممکن است واقعا برای خدابوده وانگيزه اخروی داشته باشد.مانند:علاقه به همسرصالح وخوب که اورااز وسوسه های شيطان نگاه داشته وموجب حفظ دين وتوليد نسل صالح برای او می شود.

البته بايد توجه داشت که آنچه از دنيا مذموم دانسته شده” دلبستگی“ به مظاهر دنيوی وفراموش نمودن آخرت است .

بطورکلی ،اگر چه علاقه به تهيه وجمع آوری مظاهر دنيا مثل :لباس وغذاوخانه وماشين و....وساير چيزهائی که از راه حلال بدست می آيد ظاهرا تلاشی برای اموردنيوی وعلاقه به آن ،به نظر می رسد اما درواقع اگر کسی همان را چون ابزاری برای خدمت به بندگان خداودر راه خدا بکارگيرد، خودجنبه الهی واخروی پيدامی کندونشانگر علاقه او به خداوند متعال وماوراء اين جهان است .

ربّنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرة حسنة

اللهم عافنی من بلاء الدنيا وبلاء الاخرة .

لینک
پنجشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک