بسمه تعالی

سلام

عاشورا

روزدهم محرم،روزشهادت سالارشهيدان وفرزندان واصحاب اودرکربلا.عاشورا در تاريخ جاهليّت عرب،از روزهای عيد رسمی وملّی بوده و در آن روزگار٬در چنين روزی روزه می گرفتند٬روز جشن ملّی ومفاخره وشادمانی بوده است ودر چنين روزی لباسهای فاخر می پوشيدندوچراغانی وخضاب می کردند.درجاهليت ٬اين روز را روزه می گرفتند.دراسلام باتشريع روزه رمضان آن روزه نسخ شد.گفته اند:علت نامگذاری روزدهم محرم به عاشورا آنست که ده نفر ازپيامبران با ده کرامت در اين روز مورد تکريم الهی قرار گرفته اند.

درفرهنگ شيعی به خاطر وافعه شهادت امام حسين (ع) دراين روز ،عظيمترين روز سوگواری وماتم به حساب می آيدکه بزرگترين فاجعه وستم در مورد خاندان پيامبر انجام گرفته ودشمنان اسلام واهل بيت اين روز را خجسنه شمرده به شادی می پرداختند،امّا پيروان خاندان رسالت، به سوگ وعزا می نشينندوبر کشتگان اين روز می گريند.امام رضا (ع)می فرمايند:هر کس راکه عاشورا روز مصيبت واندوه وگريه او باشدخداوند قيامت را روز شادی او قرار می دهد.

امامان شيعه، ياداين روز را زنده می داشتند ،مجلس بر پا می کردند،برحسين بن علی (ع)می گريستند، آن حضرت را زيارت می کردندوبه زيارت او تشويق وامر می کردندو روز اندوهشان بود.ازجمله آداب اين روز ،ترک لذتها، دنبال کار نرفتن ،پرداختن به سوگواری وگريه ،تاظهر چيزی نخوردن ونياشاميدن، چيزی برای خانه ذخيره نکردن ،حالت صاحبان عزا وماتم داشتن و...است .

در دوران سلطه امويان وعباسيان ،شرايط اجتماعی اجازه مراسم رسمی وگسترده در سوگ اباعبدالله الحسين را نمی داد ،اما هر جا که شيعيان، قدرت وفرصتی يافته اند،سوگواری پور شورودامنه داری در ايام عاشورا به راه انداخته اند.در تاريخ است که معز الدوله ديلمی اهل بغداد را به برگزاری مراسم سوگ ونوحه برای سيدالشهدا(ع)وادار ساخت ودستور دادکه بازارها را ببندندوکارها راتعطيل کنندوهيچ طباخی غذائی نپزدوزنان سياه پوش بيرون آيندوبه عزاداری ونوحه بپردازند.اين کار راچندين سال ادامه دادواهل سنت نتوانستند جلوی آن را بگيرند چون که حکومت شيعی بود.

لینک
چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٤ - رضا مارمولک