حقوق مسلمانان   

بسمه تعالی

سلام

ببخشيد کمی ديرشد مشکلات کاری بود انشاالله سعی ميکنم از اين به بعد جبران کنم .

امام صادق در پاسخ سوال از حقوق مسلمانان فرمودندمسلمان هفت حق برمسلمان ديگرداردکه اگر آنها رابجای نياورد از ولايت وطاعت خدا خارج می شود:

  1. آنچه برای خودمی پسنددبرای او هم بخواهد وآنچه خوداز آن اکراه داردبرای اوهم نخواهد.
  2. از خشم اوبپرهيزدرضايت اورا فراهم کندوامر اورا اطاعت نمايد.
  3. با جان ومال وزبان ودست وپای خود ياری اش دهد.
  4. راهنما وآئينه وچشم او باشد.
  5. خود سير وسيراب وپوشيده نباشددر حاليکه او گرسنه وتشنه وبی لباس است .
  6. خدمتگذار خودرا (اگر دارد)به انجام کارهای اونيز بگمارد.
  7. سوگند او رابپذيرد دعوتش را قبول کندهنگام بيماری به عيادتش برودبعداز مردن در تشييع جنازه اش حاضر شودوبالاخره درحد توان تقاضاهای اورا بر آورد.
لینک
پنجشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک