نکاتی پيرامون نشست وبرخواستها   

بسمه تعالی

سلام

برای آنکه معاشرتها ونشست وبرخاست ها وبرخوردهای انسان باديگران پسنديده وموردقبول وتوجه آنها قرارگيرد بايد امور زير رعايت شود:

 1. باچهره ای گشاده که نشانه رضايت وخشنودی است با اشخاص برخورد نمايد.
 2. کسی را به ديده حقارت وذلت ننگرد.
 3. بدون آنکه خودرا ذليل کند متواضع باشد.
 4. اعتدال وميانه روی را رعايت کند.
 5. با گوشه چشم که نشانه بی اعتنائی است نگاه نکند.
 6. زياده از حد وخيره خيره به اشخاص نگاه نکند.
 7. در حضور ديگران انگشتان خود را در هم نکند.
 8. با ريش وانگشتر وتسبيح خود بازی ننمايد.
 9. در برابر ديگران دندانهايش را خلال نکند.
 10. در حضور ديگران هرگز دست در بينی نکندوآب دهان نياندازد.
 11. دست خود را بيش از اندازه حرکت ندهد.
 12. سخنانش سازنده ومفيد باشد.
 13. آرام ومتين ودلنشين وزيبا سخن بگويد.
 14. به سخن ديگران خوب گوش بدهد.زياد اظهار تعجب نکندوحتی المقدور تقاضای تکرار سخن از ديگران را ننمايد.
 15. بيش از حدبه نقل حکايات ولطيفه های خنده دار نپردازدوظرفيت افرادشنونده را در نظر بگيرد.
 16. از خود اصل ونسب اولاد وصفات وزيبائی های ظاهری وباطنی خود سخن نگويد
 17. مردان مثل زنان خود را زينت نکنند.
 18. بيش از اندازه برخود آرايش نکنند وعطر زياد نزنند.
 19. در تقاضاهای خود اصرار نورزد.
 20. کسی را به ظلم وستم تشويق نکند.

ادامه دارد....ياعلی

لینک
سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک