نکاتی پيرامون نشستها وبرخواستها(۲)   

بسمه تعالی

سلام

دوستان عزيز در ادامه مطلب گذشته امور زير نيز بايد رعايت شود البته بعضی از آنها نياز به توضيحات بيشتری دارد که فرصت آن مهيا نيست :

۲۱.ديگران (حتی زن وفرزندان خودرا )از مقدار دارائی خود آگاه ننمايد.

۲۲.شوخی بيجا وزياده از حدنکند(زيرااين کار موجب محو وقار انسان می شود).

۲۳.جهل خود را آشکار نکند.

۲۴.درکارها عجله ننمايد.

۲۵.بيش از اندازه با دستش اشاره نکند.

۲۶.روی خودرا زياد برنگرداند وبه پشت سر نگاه نکند.

۲۷.دست خود را زياد برپا نزند.

۲۸.پول خود را بهتر وبالاتر از آبرويش نداند.

۲۹.در موقع عصبانيت سخن نگويد.

۳۰.به هنگام ورود به هر مجلس ومکانی سلام را فراموش نکند.

۳۱.از آنهائی که جلوتر از او وارد مجلس شده اند خصوصا بزرگترها سبقت نگيرد.

۳۲.در پائين مجلس وهر کجا که جا هست بنشيند.

۳۳.سلام واحوالپرسی را از نزديکترين افراد به خود شروع کند.

۳۴.در کوچه وسر راه ديگران هرگز ننشيند.

۳۵.دروغ نگويد وغيبت کسی را نکند.

۳۶.در مجلسی که ديگران هم نشسته اند پايش را دراز نکند.

۳۷.زياد خميازه (دهن دره )نکشد.

۳۸.به هنگام آرامش ويا هيجان دوستی ها ودشمنی ها وقار ومتانت داشته باشد.

۳۹.در برابر ديگران حتی المقدور آروغ نزند وسرفه نکند.

۴۰.پيغمبر اکرم (ص)فرمودند:چون در مجلسی نشستيد قبل از برخاستن از آنجا بگوئيد:«سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله انت استغفرک واتوب اليک» تا خدا به گناهانی که در آن مجلس مرتکب شده ايد با نظر رحمت وديده اغماض بنگرد.

 

لینک
یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک