آشتی دادن ديگران   

بنام خدا

سلام

زندگی انسانهابطوركلی،خالی ازنوعی درگيری ،رنجش وكدورت نيست .گاهی درجامعه بشری دراثرتعارض منافع ،بالابودن سطح انتظارات ،توقعات ،بی توجهی به حقوق محترم اشخاص ،كوتاهی درانجام وظايف وبالاخره تفاوت درخلق وخوی ،اختلاف ودشمنی بوجودمی آيد.واحيانآبرخی انسانهاپرحوصله ،باگذشت وديررنج هستندوبه عكس برخی ديگركم حوصله ،بی گذشت وزودرنج می باشند.پس پيدايش كدورت ونزاع وكشمكش درزندگی اجتماعی مردم امری است طبيعی .

اسلام درتعاليم اجتماعی خودمی كوشدانسانهادربرابر اينگونه جريانات ورويدادهای جامعه شان بی تفاوت نباشندبلكه درچهارچوب تعليم وتربيت اسلامی سعی براين شده كه حس خيرخواهی واصلاح طلبی دروجودمردم پرورش داده شودودائمآدرايجادصلح وصفاورفع عداوت هاوكدورت هاتلاش به عمل آيد.حتی ازنظررسول خداايجادآشتی ميان دونفرانسان كه باهم قهرندازهمه نمازهاوروزه های مستحبی بهتروبافضيلت تراست .

دراهميت آشتی دادن همين بس كه دروغ گفتن  دراين راه نه تنها گناه نيست بلكه پسنديده هم می باشد.

پس ای عزيز جان برادر:

اگر كسانی راسراغ داريدكه با هم بدشده وروابطشان تيره گشته است باتلاش وكوشش روابط آنهاراحسنه كرده وبهبودبخشيم وموقعی كه ميدانيم دونفربه علت كدورت ورنجش ازهم فاصله گرفته اندآنهارابه هم نرديك كنيم وميانشان صلح وصفابرقراركنيم وبه قول خودمان آنهاراآشتی دهيم .

ياعلی  

 

لینک
چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک