دعا   

بسمه تعالی

سلام

خدایا برمحمد و آلش درود فرست و معرفت برتری این ماه و بزرگداشت احترامش و خودداری از محرمات در آن را به ما الهام کن .و ما را به روزه داشتن آن با  حفظ جوارح از گناهان. و به کاربردن آن ها در آنچه تو را خوشنود می کند یاری ده. تا باگوشمان به گفتارلغو گوش نکنیم .و با چشمانمان به تماشای لهو نشتابیم. ودست هایمان رابه حرامی دراز نکنیم .و به سوی ممنوع تو گام برنداریم. و شکم هایمان جز به حلال پر نشود.و زبانمان به غیر آنچه تو گفته ای گویا نگردد.و جز در کاری که به ثواب تو نزدیک می کند به کوشش بر نخیزیم. و جز آنچه از عقوبتت نگاه دارد فرا نگیریم آنگاه این همه را از خودنمائی ریا کاران وشهرت خواهی شهرت طلبان خالص وپاک گردان. به گونه ای که کسی را با تو در این امور شریک نکنیم. ومقصد ومقصودی جز تو نداشته باشیم .

بارالها برمحمد وآلش درود فرست و ما رادر این ماه براوقات نمازهای پنج گانه به نحوی که حدودش رامعین کردی و واجباتش رامقرر فرمودي و شروطش را بيان كردي و اوقاتش را تعيين نمودي آگاه و بينا ساز و مارا در مرتبه آناني قرارده كه به مراتب آن رسيده اند و اركانش را نگهبانند و آن رادر اوقات خود به پا مي دارند.

آن طوركه پيامبرت  كه صلوات تو بر او وآلش باد تشريع فرموده در ركوع و سجود و همه آداب و درجات عالي فضيلتش با كامل ترين طهارت و تمام ترينش و روشن ترين مراتب خشوع و رساترينش. و مارا در اين ماه توفيق ده تا به خويشاوندان خود نيكي وپيوند كنيم. و به همسايگان از راه احسان وبخشش رسيدگي كنيم .و اموال خودرا از مظالم پاك نماييم. و بابيرون كردن ذكات آن را پاكيزه كنيم. وبا آن كس كه باما قهركرده آشتي كرده. وباكسي كه به ما ستم نموده به انصاف برخواسته .و بادشمن مداراكنيم .مگر آنكه دشمني با او به خاطر تو ودر راه تو بوده زيرا او دشمني است كه هرگزبا وي دوستي ننمايم وحزبي است كه كه دل بااو انصاف نكنيم ماراتوفيق ده كه درآن به تو تقرب جوييم درسايه اعمال شايسته اي كه ما را به آن از آلودگي معاصي پاك نمايي.

برگرفته شده از صحيفه سجاديه

لینک
سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک