رساله حقوق امام سجاد(ع)-قسمت دوم   

بسمه تعالی

سلام

اول از همه پیشاپیش عید سعید غدیر خم را به همه دوست داران ولایت تبریک می گویم.

بعد هم ادامه رساله حقوق امام سجاد(ع )که شاید بعضی از قسمتهای آن در حال حاضر به کار بعضی از دوستان نیاید ولی بیشتر مطالب آن فکر کنم قابل استفاده باشد به امید آن روزی که بتوانیم به این حقوق عمل نمائیم .

۶.حق دست :آن است که آنرا به سوی آنچه حرام است دراز نکنی .

۷.حق پاها:حق پاها این است که باآن به جاهای حرام نروی زیرا بوسیله آنها بایداز پل صراط بگذری پس مواظب باش کاری نکنی که پایت بر صراط بلغزدوبه جهنم بیفتی .

۸.حق شکم :حق شکمت این است که آن راظرف غذاهای حرام وشبهه ناک قرارندهی وهرگز بعداز آنکه سیر شدی چیزی نخوری .

۹.حق اندام تناسلی :حق آن اینست که آنرا از حرام (زناوغیره )نگاه داری وآنرا از نگاه دیگران بپوشانی .

۱۰.حق نماز:این است که بدانی نماز ورود به درگاه خداونداست و تو در نماز در برابر خدا ایستاده ای وچون این را بدانی مانند بنده ای ذلیل وحقیر امیدوار وترسان درمانده وزار در برابرش می ایستی او را با سکون وآرامش تعظیم می کنی وقلب ووجود تو به او توجه می نماید ونماز را با حدود وشرایطش بجا می آوری .

التماس دعا

لینک
شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک