رساله حقوق امام سجاد(ع)-قسمت سوم   

بسمه تعالی

سلام

امیدوارم که حالتان خوب باشد وایام به کام .بهتر است بدون مقدمه رساله حقوق راادامه دهم :

۱۱.حق حج :حق حج برتوآنست که بدانی حج وارد شدن (رفتن )به سوی خدا وفرار کردن از گناهان است وبوسیله آن توبه ات قبول می شود وواجبی ازعهده ات ساقط می گردد.

۱۲.حق روزه :روزه پرده ای است که خداوند در برابر زبان و گوش وچشم وشکم وشهوت آویخته تا تورا بدان وسیله از آتش نجات دهد پس اگر روزه را ترک کنی آن پرده الهی را دریده ای.

۱۳.حق صدقه :آن است که بدانی صدقه ذخیره ای ازتونزد خدااست وامانتی که شاهد لازم ندارد لذا آنچه در پنهانی بپردازی موثق تر از صدقه ای است که آشکارا بدهی ونیز باید بدانی که صدقه بلاها وامراض دنیوی وآتش وعذاب اخروی را از تو دفع می کند.

۱۴.حق قربانی :آ ن است که با قصد خالص وبرای دستیابی به رحمت خدا ونجات در قیامت انجام دهی نه برای جلب توجه دیگران .

۱۵.حق حاکم :حق حاکم برتو آنست که بدانی خداوند تورا وسیله آزمایش او قرارداده است وتسلطی که برتو دارد مایه امتحان وابتلای او است وتو نباید اورا به خشم آوری وبا او درگیر شوی که خود را به هلاکت می اندازی ودر بدی هائی که او مرتکب می شود شریک خواهی بود . 

لینک
دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک