بسمه تعالی

سلام

ببخشید دیر خدمت رسیدم

ادامه مباحث قبلی رساله حقوق امام سجاد (ع)را مینویسم :

۱۵. حق حاکم : حق حاکم برتو آنست که بدانی خداوند تو را وسیله آزمایش او قرارداده است وتسلطی که برتو دارد مایه امتحان وابتلای او است وتو نباید او را به خشم آوری وبا او درگیر شوی که خود را به هلاکت می اندازی ودر بدی هائی که او مرتکب می شود شریک خواهی بود.

۱۶. حق استاد: حق استاد ومعلم آن است که او را تعظیم کنی. مجلسش را محترم شماری .درست به گفتارش گوش دهی .به او توجه کنی . در برابر او صدایت را بلند نکنی . اگرکسی  از او سوالی کرد تو در پاسخ گفتن پیشقدم نشوی تا او خود جواب گوید. در کلاس او با دیگران سخن نگوئی . درحضور اوغیبت از کسی نکنی .اگردرنزد تو از او بد گوئی کردند از او دفاع کنی . عیب های او را مخفی داشته وخوبی هایش را آشکار کنی . با دشمنان او رفت وآمد نداشته باشی و با دوست او دشمنی نکنی .

اگر چنین کنی ملائکه شهادت می دهند که به سوی او رفته واز علم او به خاطر خدا (ونه با هدف دنیوی )استفاده نموده وبهره برده ای .

۱۷.حق کار فرما : آن است که از او اطاعت کنی ونافرمانی از او ننمائی .(مگر در آنچه که مورد غضب وخشم خداوند باشد).

۱۸.حق زیردست : آن است که بدانی ضعف آنها وقدرت تو دلیل تسلط تو برآنها شده است پس باید با آنها به عدالت رفتار کنی ومانند پدری مهربان برای آنها باشی .از نادانی وجهل واشتباه آنها درگذری ودر عقوبت آنها تعجیل نکنی وبر این حاکمیتی که داری خدارا سپاس گوئی .

۱۹.حق شاگرد:آن است که بدانی خداوند از خزانه علم خود به تو عنایت کرده تا خدمتگذار آنها باشی .پس اگر آنها را خوب تعلیم دهی وبا درشتی وتند خوئی آنها را ناراحت ننمائی خداوند فضل خود را بر تو فزونی می دهد ولی اگر آنان را از علم خود منع کنی ومتکبرانه با آنها برخود نمائی خداوند علم وارزش وبهای آن را از تو می گیرد و جایگاه خود را در بین مردم از دست می دهی .

۲۰. حق همسر : آن است که بدانی خدا او را مایه انس وآرامش تو قرار داده و او نعمتی از نعمتهای خداوند است .پس باید او را احترام کنی وبا او مدارا نمائی واو را از نظر غذا ولباس تامین نمائی و از بدی های او بگذری .

التماس دعا

لینک
دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥ - رضا مارمولک