ادامه رساله حقوق امام سجاد(ع)   

بسمه تعالی

سلام

مدت زیادی نتوانستم مطلب بنویسم ولی به لطف ونام خداوند دوباره شروع میکنم

واما ادامه رساله حقوق امام سجاد(ع):

31.حق همسایه :

حق همسایه آنست که درغیابش حافظ آبروی او باشی حضورش احترام او رانگهداری

اگر مورد ظلم واقع شد یاری اش دهی. در پی عیب جوئی او نباشی . اگربدی وعیبی از

او دیدی آنرا پنهان کنی.اگردیدی نصیحت تو را می پذیرد او را نصیحت کنی.در سختی ها

رهایش نکنی.از خطایش بگذری.لغزشش را نادیده بگیری.وبا وی خوشرفتار باشی.

32.حق همراه:

حق همراه وهمسفر آنست که در احسان ومحبت از او فزونتر باشی.ویا حداقل با انصاف

 با او برخورد نمائی.همانگونه که احترامت می کنداو را احترام کنی.اجازه ندهی در

جوانمردی برتو سبقت بگیرد واگر چنان کرد تو تلافی کن.آنگونه که دوستت دارد دوستش

بداری.اگر قصد معصیت کرد اورا باز بداری.وبالاخره برای او رحمت باشی نه عذاب .

لینک
چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۸ - رضا مارمولک