عيب پوشی نه عيب جوئی   

بنام خدا

سلام

درجامعه ای كه اصل برپاكی ودرستی است همه موظفندكه خوبی هاوكمالات راتوسعه دهندواگراحيانآ عيوبی دربرخی افرادوجودداشته باشداحدی حق نداردآنهارافاش وبرملاسازدواشخاص رابه خاطرآن معايب رسواكند.

دردستورات اخلاقی اسلام هرفردبايدبه اصلاح خودبپردازدوعيوب راازوجودخويش رفع كندوباوجودعيوبی درخودنبايدعيوب ديگران رازيرزره بين قراردهد.

شمادرهمين يك نكته اخلاقی خوب دقت نموده ملاحظه كنيدكه اگرهمه افرادجامعه چنين باشنديعنی :نخست به اصلاح خودورفع عيوب ازوجودخويش بپردازندآياجامعه خودبخودروبه كمال نخواهدرفت؟زيرابديهی است جامعه راافرادبوجودمی آورندويك جامعه سالم باافرادوعناصرسالم امكان وجودپيداميكندامابعكس اگردرجامعه ای اشخاص بی آنكه درصدداصلاح خويش باشندوقبل ازآنكه عيوب راازخويش بزدايندديگران رازيرعينك قراردهندوعيوب آنان راافشاكنندطبيعی است چنينن جامعه ا ی جامعه سالمی نخواهدبود.

پس ای عزيزجان برادر:

سعی كن عيوب خود رابشناسی ودربرطرف كرن آنهابكوشی .

ياعلی

لینک
دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک