احترام به ديگران   

بنام خدا

سلام 

احترام متقابل افرادجامعه به يكديگر زندگی اجتماعی رازيباودوست داشتنی می كند وموجب ازديادمهر ومحبت مردم نسبت به همديگرمی شود.

ازنظر پيامبراكرم (ص)كسی كه ديگری رااحترام بگذاردخدارااحترام كرده وگرامی داشته است.همچنين است تجليل ازپيرمردان وكهنسالان جامعه .

به همه افرادبايداحترام گذاشته شودفرقی نبايدداشته باشدكه كسی فقيرومسكين است ياغنی، كارمندوكارگراست يارئيس ومدير،و....

پس ای عزيزدل برادر:

اگردوست داری هميشه مورداحترام قراربگيری احترام به ديگران رافراموش مكن.ياعلی

لینک
سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک