مهرورزی بامردم   

بسمه تعالی

سلام

حلول ماه مبارک رمضان برهمه مبارکباد.

اگردين اسلام رادين محبت ودوستی نامگذاری کنيم کارگزافی نکرده ايم ونام مناسبی براين آئين فطری نهاده ايم .دربسياری از آداب اجتماعی وقوانين حيات جمعی که دردين مقدس اسلام وجودداردمهرومحبت محورقرارگرفته است وهدف نهائی ازآن دستورات تامين خلاءعاطفی درجامعه می باشدوبديهی است هرجامعه ای که مردمانش باهم مهربان ودلرحم باشندزيستن درچنين جامعه ای بسيارگواراومطلوب ومايه خوشبختی خواهدبود.

پس ای عزيزدل برادر:

محبت ومهربانی به ديگران رافراموش مکن .

ياعلی

لینک
سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۳ - رضا مارمولک