آشتی دادن ديگران

بنام خدا

سلام 05.gif

زندگی انسانهابطوركلی،خالی ازنوعی درگيری ،رنجش وكدورت نيست .گاهی درجامعه بشری دراثرتعارض منافع ،بالابودن سطح انتظارات ،توقعات ،بی توجهی به حقوق محترم اشخاص ،كوتاهی درانجام وظايف وبالاخره تفاوت درخلق وخوی ،اختلاف ودشمنی بوجودمی آيد.واحيانآبرخی انسانهاپرحوصله ،باگذشت وديررنج هستندوبه عكس برخی ديگركم حوصله ،بی گذشت وزودرنج می باشند.پس پيدايش كدورت ونزاع وكشمكش درزندگی اجتماعی مردم امری است طبيعی .17.gif07.gif

اسلام درتعاليم اجتماعی خودمی كوشدانسانهادربرابر اينگونه جريانات ورويدادهای جامعه شان بی تفاوت نباشندبلكه درچهارچوب تعليم وتربيت اسلامی سعی براين شده كه حس خيرخواهی واصلاح طلبی دروجودمردم پرورش داده شودودائمآدرايجادصلح وصفاورفع عداوت هاوكدورت هاتلاش به عمل آيد.حتی ازنظررسول خداايجادآشتی ميان دونفرانسان كه باهم قهرندازهمه نمازهاوروزه های مستحبی بهتروبافضيلت تراست .18.gif

دراهميت آشتی دادن همين بس كه دروغ گفتن  دراين راه نه تنها گناه نيست بلكه پسنديده هم می باشد.

پس ای عزيز جان برادر:26.gif11.gif

اگر كسانی راسراغ داريدكه با هم بدشده وروابطشان تيره گشته است باتلاش وكوشش روابط آنهاراحسنه كرده وبهبودبخشيم وموقعی كه ميدانيم دونفربه علت كدورت ورنجش ازهم فاصله گرفته اندآنهارابه هم نرديك كنيم وميانشان صلح وصفابرقراركنيم وبه قول خودمان آنهاراآشتی دهيم .35.gif30.gif10.gif18.gif

ياعلی  

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
خليلي

متشكرم