بسم الله الرحمن الرحيم

باسلام

ازامروزبنده درخدمتتان هستم تاراههای رسيدن به خدارابرايتان بنويسم .ازشوخی كه بگذريم اميدوارم ازمطالبی كه برايتان مينويسم نهايت استفاده راببريدونوشته هاهمچون چراغی باشدكه راه تاريك وپرپيچ وخم زندگی رابرايتان روشن وهموارسازد. 

قبل ازهرچيزبهتراست بدانيدمطالبی كه مينويسم ازخودم نيست وصرفاازبين گفته های بزرگان انتخاب كرده ام .

اول ازسلام شروع ميكنم آيامعنی سلام راميدانيد؟آياميدانيدچرابه يكديگرسلام ميكنيم؟برايتان خواهم نوشت فعلا ياعلی

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
م

بيشتربنويس