احترام به ديگران

بنام خدا

سلام 

احترام متقابل افرادجامعه به يكديگر زندگی اجتماعی رازيباودوست داشتنی می كند وموجب ازديادمهر ومحبت مردم نسبت به همديگرمی شود.

ازنظر پيامبراكرم (ص)كسی كه ديگری رااحترام بگذاردخدارااحترام كرده وگرامی داشته است.همچنين است تجليل ازپيرمردان وكهنسالان جامعه .

به همه افرادبايداحترام گذاشته شودفرقی نبايدداشته باشدكه كسی فقيرومسكين است ياغنی، كارمندوكارگراست يارئيس ومدير،و....

پس ای عزيزدل برادر:

اگردوست داری هميشه مورداحترام قراربگيری احترام به ديگران رافراموش مكن.ياعلی

/ 3 نظر / 8 بازدید
سعيد

سلام عزيز برادر / بر آن همت خواهيم کرد / باشد تا مورد رحمت پروردگار قرار گيريم / در پناه حق

MEHDI KHAKPOR

سلام رضا جون

علیرضا

سلام آقا رضا ...خوبی شما .....يه چيزهايی نوشتم سر بزن ... نظربده .....يا علی مدد.....التماس دعا