سلام كردن

بنام خدا

سلام

چه سنت زيبائی وچه کلمه پرمعنائی ؟سلام رامی گويم :دوانسان به هم ميرسندويکی به ديگری سلام ميکندواونيزباسلام پاسخ می دهد.

اصلآ فکرکرده ايد که اينگونه کلمه ها درآئين مقدس ما بادقت مخصوصی انتخاب شده وبراساس قطعی ترين اصول وقواعد روانشناسی برگزيده شده اند.اسم دين مااسلام است که ازريشه سلم به معنی تسليم دربرابرحق وبه معنی صلح و صفا و سلامت گرفته شده است و وقتی همديگر را می بينيم سلام می گوئيم باز همين معنای صلح و صفا وسلامت رامطرح می کنيم .به هر کسی که سلام می کنيم درحقيقت طی اين کلمه پيامی پرمعنی به اومی دهيم يعنی :توازشرمن وآسيب وآزارواذيت من ايمن هستی وازطرف من آسوده خاطرباش ‼

کوچکترها به بزرگترها٬سواره به پياده ٬ايستاده برنشسته بايدسلام کند.

ازلحاظ اجتماعی سلام کردن علامت تواضع وفروتنی است وبطورکلی اين اخلاق درپرورش روح تواضع وجلوگيری ازخودپسندی وخودبزرگ بينی بسيارمؤثراست . 

اينراهم بدانيدکه ازلحاظ دينی سلام کردن امری است مستحب ولی جواب دادن آن واجب است .

به کسی که بدون ادای سلا م آغازسخن کندنبايدپاسخ دهيم .

درعين حالی که اسلام می خواهدروح محبت سلامت وامنيت رادرجهان ودرميان افرادبشريت گسترش دهدمع ذلک چون اسلام دين اعتدال وميانه روی است وازهرگونه افراط وتفريط وزياده روی وياقصوربه دورمی باشدملاحظه می کنيم که آن همه عطوفت ومهرورزی وآن همه برنامه های تشويق آميزجهت تعميم سلامت وامنيت درموردعناصر مشرک کافرواهل گناه وتباهی تبديل می شودبه خشونت بغض وشدت عمل ولذاباآن همه تاکيددرپيشقدم شدن درمعاشرت نيکوبامردم وسبقت درسلام می بينيم که دستورمی دهدکه به کافران ومتظاهران به گناه وفسادسلام نکنيم زيراکه سلام پيام صلح است وهرگزآنهانبايداحساس امنيت کنندچراکه اسلام آئين عمل است نه تشريفات بی روح. فعلآخداحافظ       ياعلی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید