عيب پوشی نه عيب جوئی

بنام خدا

سلام

درجامعه ای كه اصل برپاكی ودرستی است همه موظفندكه خوبی هاوكمالات راتوسعه دهندواگراحيانآ عيوبی دربرخی افرادوجودداشته باشداحدی حق نداردآنهارافاش وبرملاسازدواشخاص رابه خاطرآن معايب رسواكند.

دردستورات اخلاقی اسلام هرفردبايدبه اصلاح خودبپردازدوعيوب راازوجودخويش رفع كندوباوجودعيوبی درخودنبايدعيوب ديگران رازيرزره بين قراردهد.

شمادرهمين يك نكته اخلاقی خوب دقت نموده ملاحظه كنيدكه اگرهمه افرادجامعه چنين باشنديعنی :نخست به اصلاح خودورفع عيوب ازوجودخويش بپردازندآياجامعه خودبخودروبه كمال نخواهدرفت؟زيرابديهی است جامعه راافرادبوجودمی آورندويك جامعه سالم باافرادوعناصرسالم امكان وجودپيداميكندامابعكس اگردرجامعه ای اشخاص بی آنكه درصدداصلاح خويش باشندوقبل ازآنكه عيوب راازخويش بزدايندديگران رازيرعينك قراردهندوعيوب آنان راافشاكنندطبيعی است چنينن جامعه ا ی جامعه سالمی نخواهدبود.

پس ای عزيزجان برادر:

سعی كن عيوب خود رابشناسی ودربرطرف كرن آنهابكوشی .

ياعلی

/ 4 نظر / 9 بازدید
سعيد

رضای عزيز سلام / ممنونم از حضور مهربونت / نکته جالبی بود اميد که همگان به آن جامهء‌عمل بپوشانند / ارادتمند

وحيد

دوست عزيز سلام / ممنونم که به وبلاگم سر زدی / موفق باشيد /

پروين

سلام عزيز...ممنون از حضور گرمت...مطالب خوبی مينويسی...موفق باشی...غريب...

آشنا

سلام...بله همينطوره، كه هر كه بي‌هنر افتد نظر به عيب كند...موفق باشين، در پناه خدا.