شادكردن ديگران

بنام خدا

سلام

حقيقت آنست كه شادی وسرورافراديك جامعه چهره زندگی اجتماعی رانيزشادوزندگانی رابرای همه اشخاص مطلوب تروخوشايندترمی سازد.

درجامعه ای كه قيافه های اندوهگين ، چهره های درهم كشيده ورنجور وجودداردطبعآزندگی برای بقيه انسانهانيزنمی تواندشيرين وگواراباشدوآنان به حكم احساس وعاطفه بشری نمی تواننداززندگی خودلذت ببرند.

وبه عكس هرگاه انسان صبح ازخواب بلندشود، خودشادوخورسندباشدوخانواده اش نيزچهره هائی شادوخندان داشته باشند، دركوچه خيابان وبازارهم دررهگذران ، سروروخوشحالی ببيندودرمحل كارازهمكارانش لبخندوشادی مشاهده كندبدون شك زندگی بااين ويژگی ،بسيارلذت بخشترخواهدبود.

پس ای عزيزجان برادر:

تاجايی كه می توانی درشادكردن خودوديگران بكوش كه سختيهارافراموش كنی . 

ياعلی

/ 0 نظر / 7 بازدید